Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Declaration of availability


Deklaracja Dostępności

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.              o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu: https://www.bptorun.edu.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-17

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Joanna Jaworowska

Email: j.jaworowska@bptorun.edu.pl

Telefon: 56/ 65 39 756 wew. 33

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - zostały opublikowane przed wejściem         w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
na stronie internetowej nie ma dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej biblioteki została utworzona  zgodnie z wymogami ustawy        z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Oświadczenie zostało ostatnio poddane aktualizacji dnia: 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Jaworowska, e-mail: j.jaworowska@bptorun.edu.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu: 56/653 97 56. Tą samą drogą można składać wnioski       o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej (skargowej)

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić  dogodny dla niej sposób przedstawienia  tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę "Responsive Web Design". Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

Dodatkowe informacje

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków,
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka,
Kontrast tekstu do tła - materiały osadzone na stronie są czytelne również dla osób słabiej widzących,
Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Konsekwentna nawigacja - spójna i logiczna.

Serwis wyposażony jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących:

Zmiana kontrastu,
Zmiana wielkości czcionki,
Wersja językowa.

Użytkownicy korzystający z przeglądarki Mozilla Firefox mogą skorzystać z lektora  czytającego tekst.

Zmiana rozmiaru strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

Dojazd do siedziby biblioteki

W odległości ok. 100 – 200 m od wejścia głównego biblioteki znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (Plac św. Katarzyny) -  linie tramwajowe: 1,5 oraz linie autobusowe: 13, 19, 21, 23, 30, 35, 37, 38 (stan na 15.03.2022 r.).

W rozkładzie jazdy tramwajów oraz autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku biblioteki prowadzi wejście główne znajdujące się od strony ulicy gen. J.H. Dąbrowskiego. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy biblioteki. Prowadzą do niego kilkustopniowe schody wyposażone w barierki umożliwiające podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z windy przystosowanej do transportu osób niepełnosprawnych – tzw. platformy przyschodowej. Na rogu, przed budynkiem biblioteki znajduje się tablica informacyjna kierująca do wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Jest to drugie wejście znajdujące się z tyłu budynku. Każdy, kto potrzebuje skorzystać           z platformy ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem biblioteki za pomocą dzwonka zlokalizowanego na zewnątrz budynku przy tylnym wejściu na poziomie „0”. Pracownik biblioteki       w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

Wewnątrz budynku do dyspozycji znajduje się ogólnodostępna winda osobowa, umożliwiająca komunikację między piętrami. Ponumerowane przyciski windy oznakowane są dodatkowo znakami Braille’a, a na wyświetlaczu widnieje cyfra wskazująca daną kondygnację. W windzie znajduje się także przycisk umożliwiający połączenie się z portiernią biblioteki i przywołanie pomocy w sytuacji awarii.

Korytarze oraz klatki schodowe są wolne od barier i zapewniają możliwość poruszania się po nich osobom na wózku inwalidzkim, osobom korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osobom starszym, osobom z wózkami dziecięcymi oraz innym osobom mającym problem                      z poruszaniem się. Stopnie schodów wewnętrznych, tj. początek i koniec ich biegu oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń.

Pracownik biblioteki w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

Dostępność parkingu

Biblioteka nie posiada własnego parkingu, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, przed wejściem głównym, wzdłuż jezdni znajduje się strefa miejskiego parkowania z wyznaczonymi 4 miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

W bibliotece znajdują się 3 toalety oznakowane i przystosowane dla osób niepełnosprawnych: na parterze, na I piętrze oraz na II piętrze budynku.

Dodatkowe informacje

Wypożyczalnia biblioteki znajdująca się na I piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabosłyszące.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oprócz przycisków windy.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego.

 

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process